اخلاق ظرف‌شویی

این نوشته اوّل بار ۱۱ام فروردین ۱۳۸۵ در «راز» منشر شده. با کمی تغییر، دوباره، اینجا بازنشرش می‌کنم. دیشب ـ دیروقتِ شب بود ـ وقتی که …