شربت سکنجبین با خیار

پس‌فردا هوای شهر ما میشود چهل و شش درجه‌ی سانتی‌گراد. امّا ما غم‌مان نیست چون مجهّزیم به چند شیشه شربت سکنجبین. یکی از بهترین نوشیندنیها …