جایگاهی ویژه در جهنّم: قهوه‌ی کپسولی

در کتاب «بلوباتل کرفت آو کافی» جیمز فریمن – مؤسس و صاحب بلوباتل کافی – و نویسندگان همکارش بخشی را به قهوه‌های کپسولی اختصاص داده‌اند …